Offentlig sektor


Til oppdraget som ble tildelt Nordic Adviser, uttalte uavhengig tredjepart: «Til dette oppdraget vil jeg anslå at det ikke finnes mer enn 15 kvalifiserte kandidater i hele konsulent-Norge»


Offentlig sektor spenner over mange fagområder som krever ulik kompetanse. Samspill mellom ulike etater og andre organer innenfor offentlig sektor setter store krav til samhandling og effektiv håndtering av de løsninger som skal realiseres.

Samtidig setter løsninger i offentlig sektor egne krav til hvordan anskaffelser og løsninger skal realiseres.

Våre rådgivere har meget god erfaring i å håndtere store løsninger innenfor offentlig sektor, både når det gjelder reglement for anskaffelser, kvalitetssikring av omfattende løsninger og arbeid på tvers av ulike etater. Gjennom bred erfaring innenfor ulike fagområder har vi skaffet oss bred erfaring med realisering av løsninger innenfor offentlig sektor.

Programledelse

 • Programledelse av omfattende program bestående av flere prosjekter.
 • Kvalitetssikring i henhold til KS-regimet med konseptvalgutredning, gevinstanalyse og kostnadsberegning.
 • Oppfølging og overordnet ledelse av prosjekter.
 • Etablering og utarbeidelse av ny IKT-arkitektur i henhold til moderne prinsipper.
 • Kontakt og kommunikasjon med andre etater som samhandler med den aktuelle etaten.
 • Utarbeidelse av styringsdokumenter for programledelse.

Faglig bredde innenfor offentlig sektor

 • Lang erfaring med nøkkelløsninger innenfor justissektoren: Domstolene, Politiet, Kriminalomsorgen, mm.
 • Inngående kjennskap til helsesektoren gjennom innføring av ERP og økonomisystemer for de fleste helseforetak som finnes i Norge; system for vaksinerapportering samt systemer tilknyttet helsejournaler
 • Lang erfaring med løsninger for NAV, særlig innenfor arbeidsformidling.
 • Erfaring med etater underlagt Finansdepartementet, herunder SSB, Skatteetaten, Statens Lånekasse m.fl.
 • Meget god erfaring med økonomiprosesser i offentlig sektor.

Prosjektledelse

 • Prosjektledelse ved innføring av ERP og økonomiprosesser for de fleste helseforetak.
 • Hovedprosjektledelse for innføring av nytt saksbehandlingssystem for etat med meget stort antall brukere.
 • Prosjektledelse for å innføre operasjonell plattform for ulike aktører innenfor helse-IT, nasjonalt og internasjonalt.

Anskaffelser og avtaler

 • Detaljert kjennskap til de ulike avtaler som brukes i offentlig sektor, både SSA-porteføljen og Den Norske Dataforeningens avtalepakke. Erfaring fra begge side av bordet, som anskaffer og leverandør.
 • Erfaring med gjennomføring av anskaffelser i offentlig sektor og god kjennskap til de ulike prosesser innenfor anskaffelsesreglement, både som anskaffer og leverandør.

Kontaktperson:

Birger Christoffersen

+47 932 48 323


Telekom


Vi styrket vårt team med en prosjektleder fra Nordic Adviser i en kritisk fase av prosjektet.


Flere av konsulentene hos Nordic Adviser har lang erfaring fra telekommunikasjonsbransjen, både innenfor teknologi, produktutvikling og ledelse.

Prosjekter som skaper verdi

Utdrag fra prosjekter fra forretningssiden (strategi, produkt, marked):

 • Prosjektleder med ansvar for migrering av kunder fra Telia til Ice sitt eget kjernenett og IT systemer.
 • Prosjektleder med ansvar for migrering av abonnement etter oppkjøp av mobilselskaper.
 • Prosjektleder for utarbeidelse av B2B strategi/taktisk plan
 • Delprosjektleder fra produkt for utarbeidelse av ny markedstrategi privatmarked
 • Produktutvikling og verdikjedeoptimalisering
 • Prosjektleder Triple Play
 • Produktledelse

Utdrag fra prosjekter innenfor IT:

 • Utarbeidet virksomhetsarkitektur basert på ICE sine mål, forretningsstrategi og krav til støtte av verdikjeder
 • Prosjektleder nytt OSS system
 • Prosjektleder Nytt kundeorientert datavarehus

Utdrag fra prosjekter innenfor teknologi (Core og RAN):

 • Program- og prosjektledelse for bygging av nytt kjernenett (Core) basert på Nokia Cloudband plattform
 • Prosjektleder for ServiceNow implementering.
 • Prosjektleder for Wifi taleprosjekt
 • Prosjektleder VoLTE
 • Prosjektleder oppgradering av samband til basestasjoner
 • Prosjektledelse for implementering av nytt Core (kjernenett) basert på Nokia Cloudband arkitektur

Vår kunde hadde flere mislykkede forsøk bak seg for å innføre en ny teknologi. Det var uklarheter i prosjektets omfang, og det var ikke enighet om prosjektets målbilde og effekt av gevinstene. I tillegg var det et vanskelig forhold mellom to av underleverandørene, med uklarheter om ansvar og rolle i drift etter produksjonssetting.

Prosjektlederen fra Nordic Adviser synliggjorde uklarhetene i omfang, og etter en gjennomgang og forankring av gevinstene, ble det gjort en omprioritering av prosjektleveransene. Roller og ansvar mellom kunde og underleverandører ble gjennomgått. Prosjektet ble re-planlagt, gjennomført og systemene satt i produksjon.

Etter oppkjøp av mindre telekommunikasjonsselskap (MVNO), skulle 60.000 abonnenter migreres. Migreringen innebar SIM-bytte for alle abonnenter, kommunikasjon rundt bytte og endring i produkt og betingelser, teknisk migrering, utsendelse av sluttfaktura fra gammel leverandør og ny faktura fra ny leverandør. Prosjektleder fra Nordic Adviser tok ansvar for hele prosjektet, inkludert status på churn og tilhørende tiltak.

Kontaktperson:

Håkon Himle

+47 913 53 344


Retail


Utvikling av konkurransedyktige betalingstjenester preger dagligvarebransjen, og er kritisk for å møte dagens konkurransesituasjon


Kundeadferd er under stadig utvikling, samtidig som varetilgang og vareflyt har hatt utfordringer gjennom de siste årene.  Innovasjon og digitalisering er viktige forutsetninger og innsatsfaktorer for å sikre konkurransekraft og markedsandeler.  Teknologi bidrar til å skape nye muligheter både for virksomheter og kunder der det stilles stadig større krav til omstillings- og gjennomføringsevne.

Nordic Adviser har bistått en rekke virksomheter med å gjennomføre prosjekter som styrker konkurransekraften gjennom økt lønnsomhet og kundetilfredshet.  Våre konsulenter har den nødvendige erfaringen, som sikrer gjennomføring og at prosjekter oppnår ønskede resultater.

Eksempler

Innovasjon og digitalisering av kundebetjening:

 • Omnikanal og multikanal
  • Prosjektledelse og testledelse for å etablere ny netthandelsbutikk for ledende apotekkjede, som viktig ledd i virksomhetens omnikanalstrategi. Inkluderte lojalitets- og markedsføringsmodul.
  • Prosjektledelse og testledelse for å erstatte netthandelsløsning for ledende sportskjede. Inkluderte nytt lojalitetssystem med kundetilpasset dialog og tilbud.
  • Prosjektledelse for å etablere netthandelsløsning for ledende dagligvareaktør.
 • Betalingsløsninger og utsjekk i butikk
  • Prosjektledelse for bytte av betalingsløsning som inkluderer ID-oppslag for lojalitetsprogrammet for ledende dagligvareaktør
  • Pilotering av løsninger for selvutsjekk med mobil i butikk
  • Prosjektledelse for mobil betalingsløsning for ledende dagligvareaktør med støtte for kontobetaling (open banking/PSD2)
  • Prosjektledelse for mobil POS med betaling for restaurantkjede

Vareflytprosjekter

 • Prosjekteier, prosesseier og testledelse for innføring av ERP-system for grossist og butikk virksomheten til ledende apotek kjede
 • Prosjektledelse og testledelse for innføring av nytt lagersystem for ledende byggevarehus
 • Prosjektledelse for design, etablering og innføring av ny ERP-løsning for ledende byggevarehus
 • Prosjektledelse for take-away og levering for restaurantkjede

Infrastrukturprosjekter

 • Prosjektledelse for modernisering av betalingsterminaler med støtte for lojalitet
 • Prosjektledelse for design og pilotering av nytt WAN og LAN for butikk-kjede

Prosess-støtte

 • Prosjektledelse for å etablere forvaltningsrutiner for IT (IT4IT og ITIL)
 • Prosjektledelse for HR- og timeregistreringssystem for produksjonsbedrift

 • Prosjektledelse og testledelse for å etablere ny netthandelsbutikk for ledende apotek kjede, som viktig ledd i virksomhetens omni kanal strategi. Inkluderte lojalitets og markedsføringsmodul.
 • Prosjektledelse og testledelse for å erstatte netthandelsløsning for ledende sportskjede. Inkluderte nytt lojalitetssystem med kundetilpasset dialog og tilbud.
 • Prosjektledelse for å etablere netthandelsløsning for ledende dagligvareaktør.

 • Prosjektledelse for bytte av betalingsløsning som inkluderer ID oppslag for lojalitetsprogrammet for ledende dagligvareaktør
 • Pilotering av løsninger for selvutsjekk med mobil i butikk
 • Prosjektledelse for mobil betalingsløsning for ledende dagligvareaktør med støtte for konto betaling (open banking/PSD2)
 • Prosjektledelse for mobil POS med betaling for restaurantkjede

Kontaktperson:

Terje Espe

+47 905 69 146


Forsikring


Vi ønsket en uavhengig rådgiver, og er svært fornøyd med arbeidet til rådgiveren fra Nordic Adviser.


Digitalisering, regulatoriske endringer, uforutsigbar kundeadferd og økende konkurranse fra kjente og ukjente aktører, stiller forsikringsbransjen overfor mange og viktige problemstillinger. Med press på kostnader og en kamp om utvikling i markedsandeler, kreves det mer enn noen gang gode kundegrensesnitt som henger godt sammen med effektive forretningsløsninger.

Når man navigerer i et slikt omskiftende landskap er det viktig å foreta riktige grep for å nå de strategiske mål som settes. Nordic Adviser har jobbet med strategisk rådgivning på konsernnivå, leveranse av forretningskritiske løsninger og andre nøkkelområder innen forsikring. Med dette har vi sikret oss betydelig breddekompetanse innenfor forsikring som kommer våre kunder til nytte.

Våre konsulenter har over de siste 15 årene arbeidet med strategisk viktige prosjekter innen livsforsikring og skadeforsikring. Nedenfor gjengir vi noen eksempler:

Forretningsrådgivning, ledelse og omstilling

 • Integrasjon av to forsikringsselskaper i samme konsern, men som arbeider under ulike konsesjoner
 • Utvikling av strategi for kryssalg innen et stort og lønnsomt produktområde i norsk finanskonsern
 • Midlertidig ledelse av eiendomsvirksomhet (investeringseiendommer) i et livsforsikringsselskap
 • Midlertidig ledelse og omstilling av oppgjørsenhet (erstatning)
 • Innføring av Lean som forbedringsmetodikk i norsk forsikringsselskap

Compliance

 • Prosjektledelse ved utarbeidelse av policy, retningslinjer og tiltak som følge av nytt regelverk for behandling av personopplysninger (GDPR)
 • Prosjektledelse ved utarbeidelse av policy med tilhørende tiltak for anti-hvitvasking i norsk forsikringsselskap
 • Prosjektledelse ved vurdering av konsekvenser av nytt EU-direktiv for distribusjon av forsikring (IDD)

Programkontor

 • Management for Hire – leder av Prosjektporteføljekontor for norsk forsikringsselskap
 • Ledelse av programkontor i et norsk forsikringsselskap ved skifte av systemplattform

IT Prosjektledelse

 • Prosjektledelse for ny saksflytløsning for mellomstort Livsforsikringsselskap
 • Prosjektledelse ved implementering av nytt datavarehus i forsikringsselskap
 • Prosjektledelse ved bytte av system for forvaltning av fripoliser
 • Ledelse av delprosjekt «IS Rapportering» for Solvence II prosjekt for stor forsikringsaktør i Norge

Kontaktperson:

Arve Særvoll

+47 958 04 630