Prosjekt- og Programledelse

Nordic Advisers tilnærming til prosjektledelse hos oppdragsgivere er fleksibel og generisk, tilpasset kundens behov. Vi har levert prosjektledelse til store norske og internasjonale selskaper innenfor både offentlig og privat sektor. De siste årene har vi levert prosjektledelse til blant annet bransjer innen finans- og forsikring, IT- og telekommunikasjon, industri og dagligvare.

Nordic Adviser er et uavhengig konsulentselskap bestående av erfarne rådgivere med god forretningsforståelse. Vi leverer bedriftsrådgivning og prosjektledelse til større virksomheter som ønsker å utvikle seg. Vår spesialkompetanse er omstilling, prosessforbedring, økonomistyring og IT. Vi har en inkluderende og inspirerende arbeidsform, arbeider systematisk og i tett samarbeid med kundens egne medarbeidere, og bestreber å overføre kompetanse til organisasjonen. Integritet og konfidensialitet er en selvfølge

.

Prosjektleder fra Nordic Adviser

Prosjektledelse og tradisjonell Management Consulting er et fundament for alle våre leveranser og Nordic Adviser har jobbet med prosjektledelse siden selskapet ble startet i 2002. Vi jobber kontinuerlig med utvikling av kompetanse på dette fagområdet. Vi tilbyr:

 • Program- og prosjektledelse
 • Porteføljestyring
 • Utvikling av programkontor

Tjenester tilpasset situasjonen

Ofte går vi inn på kundens side for å styrke mottakssiden av et prosjekt. Noen ganger behøves endringer i prosjektledelsen, hvor vi kan spille en sentral rolle. Nordic Adviser tilbyr ekspertise i alle prosjektfaser

 • Oppstart
 • Analyse og design
 • Prosjektgjennomføring og eierstyring
 • Avslutning og gevinstrealisering

Metodisk tilnærming

Våre konsulenter er sertifisert innen Prince 2 prosjektstyring og har også sertifiseringer innen agile metoder og endringsledelse. Vi har inngående kjennskap til PS2000 og er vant med å kunne jobbe med kundetilpassede varianter av metodikk. Kombinasjon av Prince2 og Scrum er en meget effektiv metode for prosjektstyring.

For å nå definerte mål i henhold til strategi, er bedrifter avhengig av prosessendringer og kontinuerlig endring av IT-systemer som støtter disse. Vi har dokumentert erfaring i å støtte bedrifter med effektivisering, omstillinger, lønnsomhetsforbedring, kunderelasjoner (B2B), økonomistyring og endringsledelse. Denne erfaringen tar vi med oss i vår tilnærming til portefølje-, program- og prosjektledelse.

Ofte går ikke alt som planlagt og det kan være behov for alt fra total re-planlegging av hele prosjektet til mindre justeringer innenfor etablerte planer og omfang. Vi kan blant annet ta ansvar for:

 • Re-planlegging av prosjekt (tid, kost, omfang)
 • Behovskartlegging og kravspesifisering
 • Re-design av konsept, prosesser og løsning
 • Reforhandling av avtaler
 • Kommunikasjon og interessenthåndtering
 • Leveranse og endringsstyring
 • Prosjektgjennomgang / Kvalitetssikring
 • Business case og gevinstrealisering

.

Kontaktperson:

Rolf Christian Malm

+47 466 69 694


Midlertidig ledelse

Behovet for midlertidig ledelse kan ha mange årsaker, som å dekke opp perioden fra en oppsigelse til en ny er på plass, sykdom/permisjon, omorganisering, eller gjennomføring av endringer som krever annen kompetanse i en overgangsfase. Midlertidig fravær for ledere må også kunne dekkes av kompetente ressurser.  I tillegg vil du kanskje bruke muligheten til å få fart i et utviklingsarbeid eller forbedringsarbeid.

Gode lederressurser kan være svært viktig også i det kortere tidsperspektivet

Vår tilnærming

I Nordic Adviser finner du erfarne rådgivere med betydelig ledelse og linjeerfaring. Vi vil bruke vår erfaring og forretningsforståelse til å få klarhet i virksomhetens og stillingens utfordringer. Hvilken jobb er det som skal gjøres og hvilket utviklingsarbeid skal ha fremdrift i interimsperioden. Det er også avgjørende å skape klarhet i forretningsmessige mål for ledergruppen man deltar i og for ressurssituasjonen i ansvarsområdet. Med dette som utgangspunkt kan vi bli enige om en tydelig oppdragsbeskrivelse og forventningsavklaring.

Riktig person i rollen er avgjørende

Riktig person med relevant erfaring er viktig i all ledelse. Ved midlertidig ledelse har man begrenset med tid til å etablere seg i rollen og bli akseptert som leder. Da blir det spesielt viktig med sterk faglig bakgrunn og tyngde. Våre konsulenter har nødvendig erfaring og tyngde. Sammen kan vi finne ut om en med riktig bakgrunn er tilgjengelig.

Hvordan kan Nordic Adviser hjelpe?

Ved behov for en midlertidig leder, er det vanskelig å vite hvor man starter for å finne den riktige. Full rekrutteringsprosess er ofte for tidkrevende. Vi vil ved forespørsler stille de spørsmål som er nødvendige for å avklare om vi har riktig person for oppgaven. Vi vil være minst like kritiske som du er selv, og være tydelig på hvilken type ressurs vi mener du har behov for. Vi finner riktig person eller hjelper deg med råd om hvor du kan finne den du leter etter.

Nordic Adviser har erfaring som midlertidig leder av flere funksjoner som økonomi og finans, IT, prosjektkontor og operativ divisjons- eller avdelingsledelse.

 • Midlertidig CFO i stort nyetablert næringsmiddelkonsern
 • Midlertidig CFO for et stort drikkevarekonsern
 • Midlertidig avdelingsleder for et stort nytt produktområde i forsikring
 • Midlertidig avdelingsleder for erstatningsprosessen i forsikring
 • Midlertidig kvalitetsleder for stort SW-selskap
 • Midlertidig leder av programkontor i stort norsk finanskonsern
 • Midlertidig CFO i et PE-selskap
 • Midlertidig CFO i privat helseforetak
 • Midlertidig CFO et landsdekkende sikkerhetsselskap
 • Midlertidig avdelingsleder i forsikring
 • Midlertidig endringsleder i stor IT-drift og forvaltningsorganisasjon
 • Midlertidig IT-direktør i norsk bank

Kontaktperson:

Dag Bjørndal

+47 909 35 700


Digitalisering

Digitalisering er innføring av digital teknologi som effektiviserer arbeidsprosesser, endrer verdikjeder og hvordan transaksjoner gjennomføres.

Digitalisering defineres på ulike måter. En fellesnevner er å ta i bruk teknologi for å videreutvikle eller endre forretningsmodeller.

Effektivisering. Ved å digitalisere og automatisere, kan bedrifter forenkle komplekse verdikjeder og få ned transaksjonskostnader.

Utvidelse av markedet. Ved å digitalisere, kan en bedrift som tidligere har operert lokalt nå større deler av markedet.

Møte kundens forventning. Kundene agerer i større og større grad digitalt, og forventer at leverandørene tilpasser seg nye, effektive arbeidsmåter.

Realiseringen av en digital forretningsmodell er kan være en lang reise. Har du lagt strategien, kan vi hjelpe deg å gjennomføre endringen som må til.

Kontaktperson:

Thomas Wiehe

+47 952 23 208


Omstilling og endring

Ny teknologi, markedsendringer, endrede rammebetingelser, bransjeglidning og behov for effektivisering er utfordringer de fleste virksomheter står overfor med jevne mellomrom. Disse endingene kan utgjøre en trussel for virksomheten dersom responsen er feil eller kommer for sent. Du må å ta de grep som er nødvendig, enten for å forbedre posisjonen, eller i det minste for å henge med. Det vanskelige med en omstillingsprosess er at både utfordringene og målet kan være diffuse. Det kan for eksempel være krevende å se hvordan teknologien i fremtiden vil påvirke egen bransje og virksomhet.

Strukturert tilnærming med Prosci

Hver omstilling er unik, men mange av stegene man må gjennom er de samme. Omstilling er suksessfull først når de ansatte omfavner endringen og faktisk begynner å jobbe annerledes. Fra planleggingen begynner bør du ha med deg noen som har vært gjennom tilsvarende prosesser tidligere. Ledelsens involvering og engasjement er nødvendig, og relevant erfaring kan være helt avgjørende for å lykkes. Nordic Adviser har den erfaringen som skal til og kan hjelpe deg med din omstillingsprosess. Vi jobber sammen med dere for å hjelpe deres virksomhet til å håndtere ulike utfordringer som kan oppstå, og deler våre erfaringer og metoder. I tillegg til lang erfaring med endringsprosjekter er også flertallet av våre konsulenter sertifisert innenfor den anerkjente Prosci-metodikken for endringsledelse. Prosci er organisasjonen bak den anerkjente ADKAR-modellen. Gjennom en 5-trinnsprosess bestående av Awareness, Desire, Knowledge, Ability og Reinforcement er ADKAR et godt verktøy for å planlegge organisatorisk implementering av løsninger. Prosci er en forskningsbasert metodikk som benyttes av 80% av Fortune 100 selskapene og sertifisering i Prosci innebærer at våre konsulenter støtter seg på den mest anerkjente metodikken for endringsledelse.

Involver dine ansatte i endringsprosessen fra begynnelsen

God kommunikasjon, involvering av de ansatte og både sosial og faglig støtte kan gjøre de negative effektene av en omstilling mindre. God informasjon fra ledelsen er derfor sentralt. Usikkerheten blir mindre når alle ansatte forstår hva som skjer og hvorfor. Men det holder ikke at ledelsen bare kommer med nødvendig informasjon. Medarbeidere må også ha mulighet til å komme med spørsmål eller forslag, og dermed få mulighet til å påvirke prosessen. Endringer der man forstår årsaken, og har fått mulighet til å påvirke, aksepteres lettere av medarbeiderne.

Hvordan kan Nordic Adviser hjelpe?

Effektiv endringsledelse kreves for å unngå at opinionsdannere i virksomheten sprer negativitet til prosessen. Mange medarbeidere vil slite med usikkerheten som oppstår. Disse må støttes på behørig måte. Videre kan det være nødvendig å utvikle kompetansen til den enkelte medarbeider for å kunne utføre jobben i den ”nye” virksomheten. Ledere kan også ha behov for nye kvalifikasjoner og ressurser. På disse områdene har Nordic Adviser sine konsulenter lang erfaring og kan gi verdifull støtte til både ledere og medarbeidere i endringsprosessen.
Erfaringsmessig har mellomledere og medarbeidere mye å bidra med i en omstilling. De kjenner markedet, virksomheten, konkurrentene og det som ellers er nødvendig for å bidra. Men hele prosessen må struktureres med mål, planer, leveranser og aktiviteter. Struktur og gjennomføringsevne er nøkkelord som kjennetegner Nordic Adviser og som trekkes frem som kjernekompetanser når våre kunder skal beskrive våre konsulenter. Jo tidligere Nordic Adviser kommer inn i en planlagt endringsreise – jo større er sjansen for en vellykket gjennomføring.
.

Kontaktperson:

Hans-Jørgen Rom

+47 416 80 941


Forretningsutvikling

Suksess avhenger av organisasjonens evne til å tilpasse seg endringer i markedet. For å nå nye mål må organisasjonen kontinuerlig gjøre nødvendige prosess- og systemendringer. God ledelse av endringsprosjektene er avgjørende for om organisasjonen skal lykkes fremover.

Vår tilnærming

Nordic Adviser har utspring i Management Consulting, og har jobbet med forretningsutvikling og prosjektledelse siden selskapet ble startet i 2002. Vi er uavhengige, metodiske og målbevisste og tilbyr objektiv rådgivning uten binding til leverandører, systemer eller andre interessenter. Vi har en inkluderende og inspirerende arbeidsform og arbeider systematisk og i tett samarbeid med kundens egne medarbeidere, og bestreber å overføre kompetanse til din organisasjon.

God prosjektledelse er avgjørende

Næringslivet og offentlig forvaltning er i sin utvikling helt avhengig av å lykkes med sine strategisk viktige prosjekter. Det krever at prosjektets mål er tilstrekkelig definert og at man har erfaring, kompetanse og kapasitet til å håndtere til dels avanserte prosjekter med mange aktører og leverandører. Prosjektledelse og tradisjonell Management Consulting er et fundament for alle leveranser fra Nordic Adviser, og vi tilbyr ekspertise i alle prosjektfaser:

 • Oppstart
 • Analyse og design
 • Gjennomføring og eierstyring
 • Avslutning og gevinstrealisering

Hvordan kan Nordic Adviser hjelpe ?

Nordic Adviser har dokumentert erfaring i å støtte bedrifter med effektivisering, omstillinger, lønnsomhets-forbedring, kunderelasjoner (CRM) og økonomistyring. Denne erfaringen gjør vår tilnærming til portefølje-, program- og prosjektledelse mer relevant. Ofte går ikke alt som planlagt og det kan være behov for alt fra total re-planlegging av hele prosjektet til mindre justeringer innenfor etablerte planer og omfang. Vi kan blant annet ta ansvar for:

 • Planlegging av prosjekt (tid, kost, omfang)
 • Behovskartlegging og kravspesifikasjon
 • Design av konsept, prosesser og løsning
 • Forhandling av avtaler
 • Leveranse og endrings-styring
 • Kvalitetssikring, Business Case og gevinstrealisering

Kontaktperson:

Harald Buset

+47 990 50 005